Prawa autorskie

Wszystkie treści publikowane na naszej stronie internetowej są własnością Happy Life Kuś sp. j. lub łączą się z korzystaniem na określonych warunkach z licencji. Przez publikowane treści należy rozumieć: zdjęcia, teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej. Powyższe oznacza, że są zastrzeżone i objęte ochroną praw autorskich w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie publikowanych treści, bez zgody Happy Life Kuś sp. j. jest zabronione. W przypadku naruszenia tego obowiązku, każdy kto dopuścił się takiego działania, poniesienie z tego tytułu odpowiedzialność prawną, odpowiednią do charakteru i zakresu naruszeń.

Znak towarowy

Znak towarowy zamieszczony na stronie internetowej tj. znak słowno-graficzny HAPPY LIFE jest objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2021, poz. 324 z późn. zm.). Happy Life Kuś sp. j. uzyskała prawo ochronne i tym samym nabyła prawo wyłącznego używania wskazanego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze prawo ochronne na znak towarowy zostało wpisane do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem R.355281. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zarejestrowanego znaku towarowego, bez zgody Happy Life Kuś sp. j. jest zabronione. W przypadku naruszenia tego obowiązku, każdy kto dopuścił się takiego działania, poniesienie z tego tytułu odpowiedzialność prawną, odpowiednią do charakteru i zakresu naruszeń.