Regulamin sklepu internetowego

1. DEFINICJE POJĘĆ
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca Zamówienie w ramach Sklepu (konsument, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu/Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności i plików cookies.
 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://happylife.pl/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 6. Treści cyfrowe – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, polegają natomiast na pojedynczej dostawie określonego fragmentu lub fragmentów treści cyfrowych za pośrednictwem linku do pobrania wysyłanego Klientowi.
 7. Produkt – produkty cyfrowe (m.in. e-booki, nagrania audio/video), prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych. W razie wyraźnego oznaczenia w sklepie internetowym, niektóre z produktów cyfrowych będą udostępniane Klientom nieodpłatnie.
 8. Usługa – usługi dostępne w Sklepie, będące przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawartej przez Klienta z Właścicielem Sklepu. Usługą jest udziału w Warsztatach i/lub Szkoleniach online lub stacjonarnych.
 9. Warsztat i/lub Szkolenia – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Właściciela sklepu warsztatów i/lub szkoleń online lub stacjonarnych, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej, którą Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 10. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 11. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług w postaci: Warsztatów i/lub Szkoleń online lub stacjonarnych, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 15. Właściciel Sklepu – HAPPY LIFE KUŚ sp. j. z siedzibą w Józefowie, ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950619, NIP: 1182236357, REGON: 521187274.
 16. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów/Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://happylife.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela sklepu.
 2. Z Właścicielem sklepu można się skontaktować:
  a) pod adresem e-mail: sklep@happylife.pl;
  b) telefonicznie: 737-940-000.
 3. Informacje o Produktach/Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
  • zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów świadczenia usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany).
 7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 8. Właściciel Sklepu udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie e-booków (pliki doc, docx, pdf) lub nagrań audio/video.
4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://happylife.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu (opcjonalnie),
  • adresu e-mail,
  • opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia,
  • a także zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności oraz odznaczyć okienka wymagane oraz ewentualnie opcjonalne, a następnie wysłać Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W przypadku Produktów o charakterze nieodpłatnym, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” nie będzie ponosił odpłatności za zamówienie.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno ich rodzaju i liczby (ilości).
 6. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty za odpłatne Produkty i Usługi.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia – „Twoje Zamówienie”.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/Umowy o świadczenie usług – nazwę Produktu/-ów lub Usługi/Usług,
  • jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty/Usługi,
  • metodę płatności za pośrednictwem Przelewy24.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail, informację zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie usług jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 10. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do zakupionego Produktu lub instrukcji realizacji Usługi. W przypadku zamówienia Produktu bezpłatnego Klient otrzymuje na wskazany adres skrzynki elektronicznej, e-mail z informacją o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do Produktu bezpłatnego.
 12. Termin realizacji zamówienia:
  a. Realizacja Zamówienia Produktu następuje w dniu dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku Produktu bezpłatnego po potwierdzeniu jego zamówienia i otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego zakończenie realizacji Zamówienia.
  b. Realizacja Zamówienia Usługi następuje w terminie określonym jako dzień przeprowadzenia Warsztatu lub/i Szkolenia.
 13. Właściciel sklepu ma prawo pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Produkty/Usługi osobom trzecim.
5. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów/Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty/Usługi przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer Płatności. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Do Zamówienia na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
6. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ (KONSUMENT i PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY)
 1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego konsument może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Właściciel sklepu może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Właściciela sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Właściciela sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.
 3. Właściciel sklepu doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Właściciel sklepu został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Właściciel sklepu.
 4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  b) Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
  c) brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
  d) brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
  e) z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.
 7. Po odstąpieniu od umowy Właściciel sklepu nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej dostarczonej przez Właściciela sklepu, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
  c) zostały połączone przez Właściciela sklepu z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 8. Właściciel sklepu udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na jego żądanie i na swój koszt, w terminie 14 dni oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści o których mowa w ust. 7 pkt a-c powyżej.
 9. Właściciel sklepu może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Właściciela sklepu.
 10. Właściciel sklepu nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z niej faktycznie korzystał.
 11. Właściciel sklepu jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 12. Właściciel sklepu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 13. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Właściciel sklepu za zgodność treści cyfrowej z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 15. Informacje dotyczące zmiany treści cyfrowej przez Właściciela sklepu są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: sklep@happylife.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów lub za pomocą adresu e-mail: sklep@happylife.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  b. umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Właściciel sklepu przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy.
 6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez niego kosztów, chyba że przepisy ustawy o prawach konsumenta wyraźnie na to wskazują.
 7. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.
9. WARSZTATY I SZKOLENIA
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach:
  • Z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej w ust. 2 oraz rozdziału 8 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu, rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach należy zgłosić Właścicielowi sklepu listem poleconym lub pocztą elektroniczną nie później niż do 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Właściciela sklepu 50% ceny podanej w formularzu zamówienia w dniu dokonania zamówienia.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Właściciela sklepu 100% ceny podanej w formularzu zamówienia w dniu dokonania zamówienia.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data otrzymania oświadczenia Klienta przez Właściciela sklepu (data doręczenia przesyłki pocztowej, a przypadku wiadomości e-mail – data wysłania e-wiadomości).
  • Nieobecność na Warsztatach i/lub Szkoleniach Klienta rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ww. pkt c.
 2. Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów i/lub Szkoleń:
  • Właściciel sklepu może odwołać Warsztaty i/lub Szkolenia na co najmniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia.
  • W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń Właściciel sklepu może ustalić nowy termin Warsztatów i/lub Szkoleń. Klient może wziąć udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i/lub Szkoleń i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Klientowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach i/lub Szkoleniach.
  • W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń w terminie krótszym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia Klient może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Szkoleń.
10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z całości treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie na użytek osobisty,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062 z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./ Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
   Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805 z późn. zm.)
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 10.06.2022r.
13. ZMIANY REGULAMINU
 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel sklepu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów/Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Sklepie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Sklepie internetowym po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.