Regulamin e-rezerwacji wizyt

1. DEFINICJE POJĘĆ
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, działająca przez przedstawiciela ustawowego lub innego opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w zakresie określonym przez przepisy prawa, która korzysta z usług oferowanych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: https://rezerwacje.happylife.pl.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zamówionej usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient/Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna będąca osobą małoletnią – jeżeli nie ukończyła 16 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku jego braku opiekuna faktycznego), gdy ukończyła 16 rok życia, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności wymagana jest zgoda tej osoby oraz jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku jego braku opiekuna faktycznego), uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć w:
  • wizycie w stacjonarnym gabinecie,
  • wideokonsultacji na platformie Teams.
 5. Usługodawca – HAPPY LIFE KUŚ sp. j. z siedzibą w Józefowie, ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950619, NIP: 1182236357, REGON: 521187274, odpowiedzialna za realizację zamówionych usług.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Pacjenta składane za pomocą udostępnionej przez Usługodawcę ścieżki składania zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 7. Ścieżki składania zamówienia:
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Pacjentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez Klienta/Pacjenta ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Pacjentem.
 10. Usługa – usługa psychologiczna i psychoterapeutyczna, będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem/Pacjentem a Usługodawcą. Usługa może przybrać formę:
  • wizyty w stacjonarnym gabinecie,
  • wideokonsultacji na platformie Teams.
 11.  Specjalista – psycholog, psychoterapeuta świadczący na rzecz Klienta/Pacjenta specjalistyczne usługi związane z zakresem wykonywanego zawodu.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t. j. z późn. zm.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).
 15. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021, poz. 576 z późn. zm.).
 16. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od Umowy.
 2. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient/Pacjent wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji złożonego zamówienia poprzez dokonanie zapłaty.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, Klientowi/Pacjentowi niniejszy Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, a w szczególności procesem składania zamówienia. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej: https://happylife.pl/.
 4. Zamówienie Usługi za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie internetowej do automatyzacji procesów składania zamówienia odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 5. Zamówienie Usługi za pośrednictwem wiadomości mailowej odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 6. Zamówienie Usługi za pośrednictwem infolinii telefonicznej odbywa się 5 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek w godzinach wskazanych na stronie internetowej w zakładce Kontakt przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 7. Z Usługodawcą można kontaktować się:
  • stacjonarnie pod adresem: HAPPY LIFE KUŚ sp. j., ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów;
  • telefonicznie: (+48) 737940000;
  • pod adresem e-mail: kontakt@happylife.pl.
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika, Klienta/Pacjenta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, iOS;
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W przypadku Usługi wideokonsultacji oprócz wymagań określonych w ust. 1, konieczne będzie wyposażenie urządzenia do odbioru wideokonsultacji w mikrofon, wbudowany głośnik lub słuchawki oraz kamerę internetową.
 3. Obowiązkiem Klienta/Pacjenta przed skorzystaniem z Usługi wideokonsultacji jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Klienta/Pacjenta, należy zwrócić się do Usługodawcy.
 4. Usługodawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub innym, z którego korzysta Klient/Pacjent (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi/Pacjentowi dostęp do Usług wideokonsultacji.
 5. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i innych, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi wideokonsultacji.
4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
4.1. REZERWACJA USŁUGI POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
 1. W celu zamówienia Usługi należy wejść na stronę internetową: https://rezerwacje.happylife.pl/, gdzie dostępny jest system do rezerwacji e-wizyt oraz dokonać:
  • Wyboru miasta: „Warszawa Białołęka”, „Warszawa Wawer”, „Legionowo”, „Marki”, „Józefów k. Otwocka” lub „Online”;
  • Następnie po dokonaniu wyboru lokalizacji, przejść do wyboru Specjalisty, w tym celu należy kliknąć w komunikat „Wybierz specjalistę”;
  • Na kolejnej stronie pojawi się lista wszystkich Specjalistów z wybranej lokalizacji, gdzie Klient/Pacjent ma możliwość zapoznania się z opisem terapeuty tj. jego profesji, charakteru i zakresu świadczonych usług, jaką terapię prowadzi, wymiaru czasowego i ceny za terapię;
  • Po dokonaniu wyboru konkretnego Specjalisty i rodzaju terapii, Klient/Pacjent klika w przycisk „Umów” i wówczas ma możliwość oznaczenia w jakiej dacie Usługa ma zostać wykonana;
  • Po wybraniu konkretnej daty i godziny, Klient/Pacjent odznacza godzinę wizyty, a następnie potwierdza ich zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuję”;
  • Klient/Pacjent zostaje przekierowany do sekcji „Rezerwacja”, gdzie wskazana jest jeszcze raz data i godzina wizyty, wybrany Specjalista
   • i nazwa usługi, a także do uzupełnienia (pola wymagane):
   • i. forma spotkania (wizyta stacjonarna – placówka lub wizyta online – Teams),
   • ii. dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, w przypadku Klientów/Pacjentów małoletnich: imię, nazwisko i wiek małoletniego, w przypadku Klientów/Pacjentów dorosłych: imię i nazwisko osoby towarzyszącej;
    iii. forma płatności (płatność online, gdzie Klient/Pacjent otrzymuje 15 zł zniżki – wizyta w placówce i na platformie Teams lub płatność w gabinecie – wizyta w placówce);
  • Po uzupełnieniu obowiązkowych pól określonych w lit. f ppkt i-iii, Klient/Pacjent klika w przycisk „Podsumowanie”, gdzie otrzymuje podsumowanie złożonego zamówienia (forma wizyty, dane pacjenta, usługa, informacje dodatkowe, płatność, do zapłaty). Na tym etapie, należy również zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, odznaczyć obowiązkowe checkbox i zgody, a następnie wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zarezerwuj wizytę i zapłać”. Akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i zgód obowiązkowych jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.
 2. Jeżeli po przekierowaniu do sekcji „Podsumowanie”, Klient/Pacjent chce zrezygnować z kontynuacji składania Zamówienia wystarczy, że cofnie podjętą czynność przy użyciu zamieszczonej w lewym górnym rogu strzałki powrotu.
 3. Klient/Pacjent dokonując kliknięcia w przycisk „Zarezerwuj wizytę i zapłać” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
 4. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, Klient/Pacjent zostaje zobowiązany w zależności od wybranej formy płatności:
  • płatność online w przypadku wizyty w placówce lub na platformie Teams: do zrealizowania zapłaty za wizytę przez operatora płatności Przelewy24;
  • płatność w gabinecie w przypadku wizyty w placówce: do zrealizowania zapłaty za wizytę w recepcji, przed wejściem do gabinetu.
 5. Wysłanie przez Klienta/Pacjenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Po dokonaniu rezerwacji wizyty w placówce lub na platformie Teams, Klient/Pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówionej wizyty oraz dodatkowo SMS o godzinie 18 w dniu poprzedzającym wizytę.
 7. W przypadku, gdy Klient/Pacjent wybrał opcję płatności w gabinecie, płatność dokonywana jest w dniu realizacji Usługi, przed wejściem do gabinetu. Z uwagi na powyższe, po wybraniu takiej opcji płatności po rezerwacji wizyty i otrzymaniu pierwszego potwierdzenia zamówionej wizyty o którym mowa w ust. 6, Klient/Pacjent zobowiązuje się do dokonania płatności z odroczonym terminem płatności tj. w dniu realizacji Usługi.
 8. Klient/Pacjent ma możliwość anulowania wizyty (w placówce i na platformie Teams) do 24 godzin przed jej terminem. W tym celu Klient/Pacjent ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę telefonicznie, mailowo lub przez SMS wysłany na numer konkretnego gabinetu. Dane kontaktowe poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/.
 9. Klient/Pacjent ma możliwość jednorazowego przełożenia wizyty (w placówce i na platformie Teams) do 24 godzin przed jej terminem. W tym celu Klient/Pacjent ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę telefonicznie, mailowo lub przez SMS wysłany na numer konkretnego gabinetu. Dane kontaktowe poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/.
 10. Jeżeli Klient/Pacjent nie odwoła wizyty 24 godziny przed umówionym terminem wizyty i nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji na platformie Teams, wówczas wizyta traktowana jest jako odbyta, pełnopłatna. Z uwagi na powyższe, wpłacona przez Klienta/Pacjenta kwota w drodze przelewu elektronicznego nie podlega zwrotowi, a w przypadku płatności w gabinecie, Klient/Pacjent będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie oraz będzie miał obowiązek zapłaty takiej kwoty w terminie najpóźniej do 7 dni od otrzymania przypomnienia o płatności. Należność z tego tytułu, należy w każdym przypadku uregulować przed kolejnym spotkaniem.
 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 Klient/Pacjent może opcjonalnie wybrać zmianę terminu wizyty najpóźniej 24 godziny przed terminem wizyty. W tym celu kontaktuje się z wybraną placówką telefonicznie lub mailowo. Zmiana terminu wizyty może nastąpić tylko jeden raz. Jeżeli Klient/Pacjent dokona zmiany terminu wizyty i następnie nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji na platformie Teams, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 10.
 12. Osoba zamawiająca wizytę odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania wizyt przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Klienta/Pacjenta, za brak przekazania informacji Klientowi/Pacjentowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.
4.2. REZERWACJA USŁUGI ZA POMOCĄ INFOLINII TELEFONICZNEJ
 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą infolinii telefonicznej, należy wybrać numer telefonu dostępny na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, Klient/Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub online na platformie Teams.
 3. Czynności związanych z rezerwacją wizyty w systemie rezerwacji wizyt, dokonuje osoba zatrudniona na recepcji określonej placówki Usługodawcy. Zastosowanie do procesu składania zamówienia i jego realizacji znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 4.1.
4.3. REZERWACJA USŁUGI ZA POMOCĄ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)
 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą korespondencji elektronicznej, należy wybrać adres e-mail dostępny na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/, a następnie na wybrany adres wysłać wiadomość mailową.
 2. Klient/Pacjent otrzyma odpowiedź zwrotną w ciągu 24 godzin (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych). Jeżeli po wymianie wiadomości e-mail, Klient/Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub online.
 3. Czynności związanych z rezerwacją wizyty w systemie rezerwacji wizyt, dokonuje osoba zatrudniona na recepcji określonej placówki Usługodawcy. Zastosowanie do procesu składania zamówienia i jego realizacji znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 4.1.
5. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Za realizację Usług objętych przedmiotem zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Pacjentem umowy o świadczenie usług pobierana jest opłata w wysokości określonej w trakcie ścieżki składania Zamówienia, gdy Klient/Pacjent dokonuje wyboru specjalisty oraz rodzaju terapii.
 2. Klient/Pacjent dokonuje płatności za zamówione Usługi, adekwatnie do wybranej formy płatności:
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer płatności. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://ekspres.przelewy24.pl/info/regulamin.
   Dokonanie płatności w sposób wskazany powyżej stanowi podstawę do realizacji wybranej Usługi na rzecz Klienta/Pacjenta. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • płatność gotówką/kartą płatniczą bezpośrednio w gabinecie stacjonarnym – Klient/Pacjent w przypadku wyboru takiej formy płatności dokonuje płatności w dniu realizacji Usługi w gabinecie stacjonarnym, przed wejściem do tego gabinetu.
 3. Dokonując zapłaty za Usługę Klientowi/Pacjentowi w zależności od wybranej formy płatności wydawany jest paragon (płatność gotówką, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym) lub faktura na życzenie (płatność przelewem elektronicznym).
6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG (KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY)
 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Konsumentowi Usług wolnych od wad.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli Usługa ma wadę prawną.
 3. Konsument może składać reklamacje dotyczące Usług lub samego procesu składania Zamówienia.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kontakt@happylife.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak Konsument nie ma obowiązku skorzystania z tego wzoru formularza.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument, może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne) i złożyć reklamację.
7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ
 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników/Klientów/Pacjentów.
 2. Użytkownik/Klient/Pacjent może poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@happylife.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik/Klient/Pacjent powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
8. ODSTĄPIENIE
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy, tj. ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@happylife.pl. Konsument ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. Konsumentowi na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został o tym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Usługodawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 6. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.
9. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 1. Użytkownik/Klient/Pacjent, korzystając ze strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze strony internetowej zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
  • niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  • korzystania z całości treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,
  • korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały, które zostały zamieszczone na stronie internetowej są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021, poz. 1062 t. j. z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./ Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r, poz. 1805 t. j. z późn. zm.)
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 10.06.2022r.
12. ZMIANY REGULAMINU
 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zamówionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zamówienia. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Użytkownikom na stronie internetowej.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej strony internetowej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Regulamin organizacyjny

§ 1, Postanowienia ogólne
 1. HAPPY LIFE KUŚ sp. j. z siedzibą w Józefowie, ul. Marszałka Piłsudskiego 126a, 05-420 Józefów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950619, NIP: 1182236357, REGON: 521187274, zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi i zarządza prywatnymi gabinetami w ramach Centrum psychoterapii i pomocy psychologicznej, gdzie swoje usługi świadczą psychologowie oraz psychoterapeuci, zwana dalej Spółką.
 2. Obszarem działania Spółki w zakresie prowadzonej działalności stacjonarnej są miasta: Warszawa, Józefów, Marki i Legionowo, a w przypadku usług świadczonych online – nie ma ograniczeń terytorialnych.
§ 2, Zakres przedmiotowy Regulaminu
Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu świadczenia usług w placówkach Spółki, a w szczególności:
 • nazwę Spółki;
 • cele i zadania Spółki;
 • strukturę organizacyjną Spółki;
 • rodzaj oraz zakres świadczonych usług;
 • miejsce i czas świadczenia usług;
 • przebieg procesu świadczenia usług;
 • sposób kierowania placówkami Spółki;
 • warunki pobierania odpłatności za organizację procesu świadczenia usług.
§ 3, Słownik pojęć podstawowych
Użyte w regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:
 • Specjalista – psycholog, psychoterapeuta świadczący na rzecz Klienta/Pacjenta specjalistyczne usługi związane z zakresem wykonywanego zawodu.
 • Klient/Pacjent – osoba zwracająca się o świadczenie usług przez Specjalistę lub korzystająca z usług świadczonych przez Specjalistę. Klientem/Pacjentem jest zarówno osoba dorosła, jak i osoba małoletnia. W przypadku Klienta/Pacjenta małoletniego znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które dotyczą jego reprezentowania lub współdziałania z jego przedstawicielem ustawowym lub innym opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym.
 • Usługa – usługa psychologiczna lub psychoterapeutyczna.
§ 4, Cele i zadania Spółki
 1. Podstawowym celem Spółki jest świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.
 2. Do podstawowych zadań w zakresie pomocy psychologicznej należą:
  • konsultacje psychologiczne,
  • warsztaty kompetencji społecznych, rodzicielskich i komunikacji w związku,
  • szkolenia psychoedukacyjne,
  • wydawanie zaświadczeń lub opinii.
 3. Do podstawowych zadań w zakresie psychoterapii należą:
  • konsultacje i psychoterapia indywidualna oraz grupowe formy psychoterapeutyczne,
  • usługi w zakresie działalności wspomagającej edukację polegające na prowadzeniu warsztatów, szkoleń psychoedukacyjnych i grup rozwoju osobistego,
  • wydawanie zaświadczeń lub opinii.
§ 5, Struktura organizacyjna Spółki, miejsce i czas świadczenia usług oraz sposób kierowania placówkami
 1. Strukturę organizacyjną Spółki w ramach Centrum psychoterapii i pomocy psychologicznej tworzą placówki zlokalizowane w miastach:
  • Józefów – ul. Józefa Piłsudskiego 126A, 05-420 Józefów,
  • Marki – ul. Ząbkowska 39, 05-270 Marki,
  • Legionowo – ul. Stefana Batorego 27, 05-120 Legionowo,
  • Warszawa Białołęka – ul. Modlińska 45, 03-199 Warszawa.
  • Warszawa Wawer – ul. Żegańska 15, 04-713 Warszawa.
 2. We wskazanych placówkach usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie internetowej w zakładce Kontakt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych sytuacjach wspólnicy Spółki lub inna upoważniona przez nich osoba, może zamknąć placówki, o czym poinformuje Klientów/Pacjentów poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach zewnętrznych placówki i/lub na stronie internetowej.
 3. Szczegółowe informacje o godzinach pracy każdej z placówek, Klient/Pacjent może uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w recepcji, a także na stronie internetowej pod adresem: https://happylife.pl/.
 4. Spółka działając przez wspólników, zarządza oraz kieruje Centrum psychoterapii i pomocy psychologicznej.
 5. Każdy ze wspólników wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na Spółkę nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 6. Każdy ze wspólników podejmuje i wykonuje czynności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do osób zatrudnionych lub współpracujących ze Spółką.
§ 6, Przebieg procesu świadczenia usług
 1. Spółka organizuje świadczenie usług na rzecz Klientów/Pacjentów w sposób zapewniający im najdogodniejszą formę korzystania z tych usług, z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów/Pacjentów, a także jakość świadczonych usług.
 2. Spółka w ramach oferowanych usług nie udziela porad przez telefon lub e-mail. Jeżeli Klient/Pacjent potrzebuje natychmiastowego wsparcia, powinien zadzwonić pod numer 116 123 (ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny) lub udać się do najbliższego ośrodka interwencji kryzysowej.
 3. Rezerwacja wizyt odbywa się zarówno osobiście w recepcji wybranej placówki (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie – od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie internetowej w zakładce Kontakt, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub całodobowo przez system rezerwacji wizyt dostępny na stronie internetowej: https://rezerwacje.happylife.pl oraz w przypadku wysłania wiadomości e-mail.
 4. Usługi świadczone są w terminie uzgodnionym z Klientem/Pacjentem w jednej z placówek Spółki lub na platformie Teams.
 5. W przypadku psychoterapii wyróżnia się psychoterapię krótko- lub długoterminową. Czas jej trwania jest indywidualnie omawiany podczas pierwszych konsultacji i uwzględniany w kontrakcie terapeutycznym.
 6. Jeżeli na początku wizyty okaże się, że Klient/Pacjent wymaga pomocy innego specjalisty, wówczas Specjalista pomaga w dopasowaniu osoby, która będzie w stanie pomóc Klientowi/Pacjentowi.
 7. Klient/Pacjent ma możliwość anulowania wizyty (w placówce i na platformie Teams) do 24 godzin przed jej terminem. W tym celu Klient/Pacjent ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę telefonicznie, mailowo lub przez SMS wysłany na numer konkretnego gabinetu. Dane kontaktowe poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/.
 8. Klient/Pacjent ma możliwość jednorazowego przełożenia wizyty (w placówce i na platformie Teams) do 24 godzin przed jej terminem. W tym celu Klient/Pacjent ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę telefonicznie, mailowo lub przez SMS wysłany na numer konkretnego gabinetu. Dane kontaktowe poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej: https://happylife.pl/kontakt/.
 9. Jeżeli Klient/Pacjent nie odwoła wizyty 24 godziny przed umówionym terminem wizyty i nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji na platformie Teams, wówczas wizyta traktowana jest jako odbyta, pełnopłatna. Z uwagi na powyższe, wpłacona przez Klienta/Pacjenta kwota w drodze przelewu elektronicznego nie podlega zwrotowi, a w przypadku płatności w gabinecie, Klient/Pacjent będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie oraz będzie miał obowiązek zapłaty takiej kwoty w terminie najpóźniej do 7 dni od otrzymania przypomnienia o płatności. Należność z tego tytułu, należy uregulować w każdym przypadku przed kolejnym spotkaniem.
 10. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Klient/Pacjent może opcjonalnie wybrać zmianę terminu wizyty najpóźniej 24 godziny przed terminem wizyty. W tym celu kontaktuje się z wybraną placówką telefonicznie lub mailowo. Zmiana terminu wizyty może nastąpić tylko jeden raz. Jeżeli Klient/Pacjent dokona zmiany terminu wizyty i następnie nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 9.
 11. Osoba zamawiająca wizytę odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania wizyt przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Klienta/Pacjenta, za brak przekazania informacji Klientowi/Pacjentowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.
§ 7, Wizyty cykliczne
 1. Klient/Pacjent ma możliwość zapisania się na stały termin wizyt (w określony dzień tygodnia o określonej godzinie – o ile wskazany termin jest dostępny). Cykliczny termin wizyt jest możliwy raz w tygodniu lub w indywidualnie ustalonych przypadkach raz na dwa tygodnie.
 2. W celu zapisania się na stały termin wizyt Klient/Pacjent powinien skontaktować się z Usługodawcą osobiście lub telefonicznie. W przypadku stałego terminu wizyt niezmienione pozostają zasady dotyczące odbywania wizyt.
 3. W przypadku dwóch z rzędu odwołań terminu wizyty przez Klienta/Pacjenta Usługobiorca ma obowiązek wniesienia płatności za kolejną z wizyt w ciągu 24 godzin od momentu odwołania ostatniej z wizyt. Termin takiej wizyty nie podlega możliwości zmiany terminu. W przypadku braku wniesienia płatności Usługodawca może wykreślić Klienta/Pacjenta ze stałego terminu wizyt.
 4. Jeśli łączna ilość odwołań wizyt przez Klienta/Pacjenta przekracza 20%, Usługodawca może wykreślić Klienta/Pacjenta ze stałego terminu wizyt.
§ 8, Prawa i obowiązki pacjenta
 1. Usługi są świadczone na rzecz Klientów/Pacjentów przez Specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Usługi są świadczone z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Klient/Pacjent ma prawo do informacji m.in. o swoim stanie zdrowia i przebiegu terapii, w sposób dla niego zrozumiały. Udzielanie informacji o usługach świadczonych na rzecz Klienta/Pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za jego zgodą lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.
 4. Klient/Pacjenta ma prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji terapeutycznych dotyczących jego zdrowia na warunkach określonych w kontrakcie terapeutycznym.
 5. Specjaliści odpowiedzialni za świadczenie usług na rzecz Klientów/Pacjentów kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe akty prawne, kodeksy dot. wykonywania określonego zawodu.
 6. Klient/Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi.
 7. Klient/Pacjent na terenie każdej z placówek ma bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jak i używania innych środków odurzających.
 8. Klient/Pacjent ma obowiązek szanować wyposażenie będące w posiadaniu Spółki.
  Klient/Pacjent zobowiązany jest pokryć koszty z tytułu szkód powstałych z jego winy.
 9. Klient/Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
 10. Klient/Pacjent ma obowiązek utrzymywania higieny osobistej oraz stosowania się do zaleceń Specjalisty lub zapisów kontraktu terapeutycznego.
 11. W sytuacji pozostawienia przez Klienta/Pacjenta na terenie placówki bez opieki odzieży, przedmiotów wartościowych i pieniędzy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta/Pacjenta postanowień niniejszego Regulaminu, może mu zostać odmówione świadczenie usług, z wyjątkiem sytuacji np. zagrażających jego życiu i zdrowiu.
§ 9, Wysokość opłat za usługi
 1. Spółka świadczy usługi wyłącznie odpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Wysokość opłat za świadczone usługi jest ustalana zgodnie z cennikiem:
  • psycholog/psychoterapeuta – 210 zł brutto za 50 minut,
  • terapia par – 250 zł brutto za 50 minut,
  • wydawanie zaświadczeń lub opinii – 100 zł brutto za 1 sztukę.
 3. Klient/Pacjent dokonuje płatności za usługi, adekwatnie do wybranej formy rezerwacji wizyty:
  • przelewem elektronicznym w przypadku zamawiania wizyt przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej – płatne bezpośrednio na konto Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24;
  • płatność gotówką/kartą płatniczą bezpośrednio w gabinecie stacjonarnym, w przypadku zamawiania wizyt przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej, telefonicznie, e- mailowo lub bezpośrednio na recepcji wybranej placówki.
§ 10, Zamawianie usług na odległość
 1. W celu rezerwacji wizyty przez Klienta/Pacjenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez niego ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, należy zapoznać się z Regulaminem e-rezerwacji wizyt.
 2. W Regulaminie e-rezerwacji wizyt został określony rodzaj i zakres Usług, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od Umowy.
§ 11, Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez wspólników Spółki i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy tj. na tablicy ogłoszeń w recepcji poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://happylife.pl/.